Umowy

Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej na piśmie między Przedsiębiorstwem –Bogatyńskimi Wodociągami i Oczyszczalnią S.A, a Odbiorcą
usług.

Przedsiębiorstwo zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, użyczenie) do której ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zatem w przypadku np. zakupu, wynajmowania nieruchomości, śmierci dotychczasowego odbiorcy usług należy wypełnić i złożyć odpowiedni typ wniosku o zawarcie umowy:

dla gospodarstw domowych (konsumentów),

dla podmiotów prawnych (pozostałych odbiorców).

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca będący konsumentem może zapoznać się z właściwą informacją konsumencką (w lokalu/ poza lokalem przedsiębiorstwa), w której przedstawione są ogólne informacje dla odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych) o zasadach świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków.

Składając wniosek o zawarcie umowy, zawierając umowę należy zabrać ze sobą dowód osobisty (paszport) i dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości. Umowę można podpisać w dziale rozliczeń (II piętro pok. 101) lub poza siedzibą Przedsiębiorstwa w przypadku, gdy umowę dostarczy dla Odbiorcy usług inkasent BWiO S.A., lub gdy umowa zostanie wysłana drogą pocztową.

Pomocne formularze:

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami usług określa prawo miejscowe tj. regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Zasady rozliczeń

Rozliczenia z Odbiorcą usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie określonych w taryfach cen oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki celów zużycia wody lub odprowadzania ścieków

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, który jest rzeczywistym miernikiem ilości dostarczanej wody do nieruchomości.

Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawienie faktury za wodę i ścieki wykonywane jest przez Przedsiębiorstwo co 1 – 2 miesiące (okres obrachunkowy). Wodomierze w gospodarstwach domowych indywidualnych odczytywane są co 2 miesiące.

W przypadku niemożności (przeszkody) odczytania stanu wodomierza Przedsiębiorstwo oblicza ilość dostarczonej wody i wystawia fakturę na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 3 miesiącach. Rozliczenie za rzeczywiście zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi po odczytaniu wskazań wodomierza.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

W przypadku zmiany cen nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy w dniu zmiany cen. Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen i opłat.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej z sieci Przedsiębiorstwa i pobranej z ujęć własnych Odbiorcy usług i innych źródeł – sposób ten określa szczegółowo umowa.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie, w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Wskazania wodomierza dodatkowego nie posiadającego ważnej cechy legalizacji bądź plomby założonej przez Przedsiębiorstwo, nie stanowią podstawy do odliczenia rozliczeń ilości ścieków na wodę bezpowrotnie zużytą.

Faktury VAT za wodę i ścieki wystawiane są przez zatrudnionych inkasentów i w dziale rozliczeń (II piętro, pok. 101).

 

Wodomierz dodatkowy do odliczania bezpowrotnie zużytej wody ( tzw. „wodomierz ogrodowy”)

Pobierana woda z sieci wodociągowej nie zawsze w takich samych ilościach odprowadzana jest przez Odbiorcę usług do kanalizacji. Informujemy, że istnieje możliwość pomniejszania ilości odprowadzanych ścieków, w przypadku np. używania wody do celów podlewanie roślin w ogrodzie, pod warunkiem udokumentowania ilości wody zużytej do podlewania ogrodu. W tym celu
wymagane jest wykonanie odrębnej instalacji wodociągowej opomiarowanej wodomierzem dodatkowym na koszt Odbiorcy usług.

Wymagania techniczne dla zamierzonego zamontowania wodomierza dodatkowego można uzyskać na pisemny wniosek.

 

Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza

W przypadku uznania, że ilość zużytej wody była większa niż poprzednich okresach rozliczeniowych, w pierwszej kolejności warto przeprowadzić samodzielnie poniższe czynności sprawdzające, albowiem może być szereg przyczyn tego stanu:

  • faktyczne sprawdzenie ilości dni w bieżącym okresie rozliczeniowym w porównaniu do poprzednich. Nieadekwatne okresy mogą mieć wpływ na wysokość Faktury,
  • obserwacja licznika przy zamkniętych wszystkich punktach pomiarowych. Licznik nie powinien rejestrować w ogóle zużycia wody (żadne elementy na liczniku nie powinny się przesuwać – kręcić),
  • szczelność instalacji wodociągowej w trudno dostępnych miejscach np. pod podłogą, w fundamentach, ścianach. Wyciekająca woda powoduje szum szczególnie słyszalny w porze nocnej,
  • prawidłowość działania spłuczki ustępowej. Jakikolwiek przepływ wody będzie rejestrowany w sposób ciągły przez wodomierz. Najnowszej generacji wodomierze zliczają przecieki już od 0,5l na godzinę. Praktycznym sposobem sprawdzenia czy przeciek nie występuje jest wrzucenia do toalety papieru toaletowego i sprawdzenie czy nie ulega on namoczeniu przez wodę spływającą po ściankach toalety,
  • zakręcić wszystkie punkty czerpalne i napełnić dziesięciolitrowe wiaderko wodą. Następnie sprawdzić czy ilość ta zgadza się ze wskazaniem wodomierza,
  • ustalenie czy w porze nocnej, gdy nikt z użytkowników nie korzysta z wody wodomierz nie rejestruje poboru wody. Należy wieczorem i rano spisać odczyt licznika również w litrach – (często oznaczenie cyfr litrów na liczydle wodomierza poprzedzone jest przecinkiem i występuje w kolorze czerwonym) i porównać te wskazania. W ten sposób można ustalić czy instalacja po kilku godzinach obserwacji jest szczelna. Wykazane zużycie wody będzie oznaczało, że na instalacji wodociągowej, punktach czerpalnych, spłuczce ustępowej występuje przeciek wody.

Jeżeli powyższe metody sprawdzenia nie okażą się skuteczne, w celu ustalenia prawidłowości wskazań wodomierza, w każdej chwili Odbiorca usług może zgodnie z przepisami prawa zlecić przeprowadzenie ekspertyzy wodomierza przez podmiot uprawniony (Urząd Miar). Przypominamy, że w przypadku, gdy wskazania wodomierza będą mieściły się w granicach dopuszczalnych błędów, Odbiorca usług poniesie koszty tego sprawdzenia.

Wzór wniosku o wydanie ekspertyzy wodomierza.

 

Zmiana danych Odbiorcy usług

Odbiorca usług będący stroną umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zobowiązany jest do powiadomienia BWiO S.A. o zmianie swoich danych, a w szczególności:

  • zmiany adresu doręczania faktur i/lub korespondencji,
  • zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
  • zmiany nazwiska lub nazwy,
  • zmiany zarządcy.

W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. z odpowiednim wnioskiem.

 

Masowe płatności

W związku z wdrożeniem nowych technologii w rozliczeniach z Odbiorcami usług z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od sierpnia 2020 r rozpoczynamy wprowadzanie indywidualnych numerów kont bankowych dla swoich Klientów. Ma to na celu usprawnienie ewidencji dokonywanych wpłat, a także zminimalizowanie ryzyka powstawania błędów związanych z identyfikacją płatności, co wpłynie na jakość obsługi klienta i usprawni wzajemną współpracę.

Poniżej stosowane wzory numerów kont bankowych:

CkCk102052266453NNNNNNNNNNNN

Gdzie CkCk to cyfry kontrolne losowo nadane przez bank, a NNNNNNNNNNNN to cyfry zawierające indywidualne dane identyfikujące Klienta (ostatnie  cztery cyfry to numer Odbiorcy, który znajduje się na fakturze).

Klienci, którzy realizują płatności za pomocą zleceń stałych lub korzystają z bankowości elektronicznej z wykorzystaniem przelewów zdefiniowanych, po otrzymaniu korespondencji, powinni dokonać odpowiednich zmian bezpośrednio w bankach prowadzących ich rachunki lub w systemach płatności internetowych.

Dlatego też,  w celu sprawnego i prawidłowego wdrożenia rozwiązania, zwracamy się z prośbą aby Odbiorcy zwrócili szczególną uwagę na indywidualny numer konta bankowego wskazany na fakturze i dokonywali na niego kolejne wpłaty, podając w tytule przelewu pełen numer faktury.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki przy ul Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20 w Bogatyni lub telefonicznie pod nr telefonu 75 77 32 061 wew. 118, +48 603 538 289, a także odwiedzając stronę internetową www.bwio.pl

 

Postępowanie windykacyjne

Windykacja – dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawowych i umownych swoich praw do zapłaty.

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Przekroczenie terminu płatności uprawnia nasze Przedsiębiorstwo do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek, określonych w Kodeksie cywilnym, z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

Wysokość aktualnego zadłużenia podawane jest na wystawianych fakturach. W przypadku braku zapłaty Faktury w wskazanym na fakturze terminie nasze Przedsiębiorstwo niezwłocznie wysyła do Odbiorcy usług upomnienie w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności.

Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona, Przedsiębiorstwo kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania sądowego.

Równocześnie na podstawie obowiązujących przepisów Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. W przypadku odcięcia wody jesteśmy zobowiązani do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczych S.A. zgodnie z ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (www.krd.pl).

W sprawie ustalenia i spłaty należności wobec BWiO S.A. informacji udziela Dział Rozliczeń tel. centrala wew. 118 lub kom. 603 538 289.

Reklamacje

Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

Odbiorca usług może domagać się od Przedsiębiorstwa odpowiedniego obniżenia należności za ilość wody o pogorszonej, bądź złej jakości oraz o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody.

Warunkiem obniżenia należności jest niezwłoczne złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona nie później niż przed końcem następnego okresu obrachunkowego.

Reklamacja winna być zgłoszona na piśmie.

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji.

W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga okresu dłuższego, Przedsiębiorstwo przed upływem terminu, o którym mowa powyżej informuje o tym fakcie Odbiorcę usług i wskazuje ostateczny termin załatwienia reklamacji, który nie może być dłuższy niż 30 dni od jej złożenia.

W przypadku wniosku Odbiorcy o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, termin rozpatrzenia reklamacji uzależniony będzie od terminu wykonania ekspertyzy wodomierza przez właściwy organ.

Loading