Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty pdf nie są dostosowane do czytników tekstów dla osób niewidomych i niedowidzących, powody wyłączenia: dokumenty pdf zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez stronę trzecią.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A., ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia. Osobą kontaktową jest Paweł Janik, janik@bwio.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (00 48) 75-77-32-061 wew.129. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu pdf, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Wejście do siedziby Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. znajduje się od południowej strony budynku. Pomieszczenia Biura Obsługi Interesanta, Kasy oraz Działu Realizacji Remontów i Konserwacji Sieci i Urządzeń Wod-Kan znajdują się na parterze. Pozostałe pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze budynku. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do poziomów I i II można dostać się za pomocą klatki schodowej, nie ma windy. Z tyłu budynku znajduję się parking dla interesantów, nie ma wytyczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku biurowego może wejść osoba z psem asystującym, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku

Nie ma dostępnej funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Loading