ORGANY

Organami spółki pod nazwą Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. są:

1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.:

Agnieszka Skonieczka – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Rada Nadzorcza Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.:

Skład Rady Nadzorczej:
1) Dorota Bojakowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2) Bartosz Bartniczak – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3) Monika Galasiak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Walne Zgromadzeniejest najwyższym organem Spółki. Jedynym akcjonariuszem (posiadającym 100 % akcji) Spółki jest Miasto i Gmina Bogatynia, które na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciecha Dobrołowicza.

Loading