Podaj stan wodomierza

Proszę uważnie uzupełnić poniższe pola

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w celu ułatwienia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadza prosty system samodzielnego dokonywania odczytów wodomierzy i przekazywania ich stanów przez Internet.W przypadku, gdy naszym pracownikom nie udało się zastać odbiorcy usług w budynku w skrzynce pocztowej pozostawiane jest Zawiadomienie z prośbą o podanie aktualnego stanu wodomierza wg możliwych rozwiązań:

Telefonicznie w dni robocze w godz. 7-15:
* (0-75) 77 32-061 wew. 118
* (0-75) 77 32-062 wew. 118
* (0-75) 77 42-106 wew. 118
* (0-75) 77 42-107 wew. 118
* kom. 603-538-289

* osobiście do siedziby Spółki, ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni – Biuro Obsługi Klienta lub Dział Rozliczeń
* przez Internet.

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia informuje, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Akcyjna Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia z siedzibą w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia;
  2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych i może Pani/Pan skontaktować się z nim pisząc na adres iodo@bwio.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu 517-543-560 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku);
  3) Pani/Pana dane osobowe:
  1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON),
  2. dane dotyczące miejsca zameldowania (stałego/czasowego) lub pobytu,
  3. dane kontaktowe (adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej), przetwarzane będą:
  a) na podstawie zgody (na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO):
  - w celu rejestracji i realizacji zgłoszeń, złożonych za pośrednictwem formularzy internetowych, opublikowanych na stronie internetowej BWiO S.A.- przesyłanych na bok@bwio.pl, złożonych bezpośrednio w biurze obsługi klienta i nadesłanych pocztą;
  - w celu rejestracji i realizacji zgłoszeń złożonych telefonicznie;
  b) w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Spółką, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie, celem zawarcia takiej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO).
  c) w celu realizacji obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c) RODO), takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U tj. z 2019r. poz. 1437) przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwał Rady Miejskiej w Bogatyni w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Administratora,
  d) w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit. f) RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy i pełnomocnika w celach:
  - obsługi Pani/Pana zgłoszenia/wniosku (zapewnienie komunikacji, obsługa wniosków, zgłoszeń i reklamacji) lub podania odczytu stanu wodomierza za pośrednictwem strony internetowej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres biegu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
  - świadczenia usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, podejmowania czynności w zakresie Prawa Budowlanego i Geodezyjnego które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza lub zakończenia sprawy związanej z obsługą złożonego wniosku;
  - odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, dane przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okresu ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
  - podejmowania czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez Spółkę, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;– nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez Spółkę, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
  - podejmowania czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez Spółkę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu złożenia wniosku;
  - digitalizacji danych w celach analitycznych i statystycznych w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu archiwizacji dokumentacji;
  - analitycznych i statystycznych – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. bwio.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP.
  4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
  6) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji procesu zmierzającego do zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia przez Spółkę usług, niezbędne do rejestracji i obsługi kierowanej do Spółki korespondencji, wniosków, zgłoszeń, reklamacji, zapewnienia prawidłowej komunikacji ze Spółką. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy ze Spółką.
  Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.bwio.pl/rodo

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbiorcy usług:

  W celu podania stanu licznika wodomierza należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Prosimy o podanie nr telefonu w celu szybkiego wyjaśnienia ewentualnych niezgodności.

  Stan wodomierza prosimy podawać zawsze w m3, bez litrów tj. cyfr po przecinku. Tylko pierwsze cyfry – często oznaczone kolorem czarnym. Jak nie mają Państwo podlicznika/wodomierza dodatkowego, to w polu stan licznika proszę nic nie wpisywać.

  Loading