Osoby odpowiedzialne

I N F O R M A C J A

Na podstawie § 39 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego  z dnia 22 marca 2006 r. Nr 61, poz. 973), Zarząd Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalnia S.A. przy ul. II Armii Wojska Polskiego 20 w Bogatyni podaje do wiadomości

wykaz osób odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami usług oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, jak również za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji:

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00  codziennie od poniedziałku do piątku

 

Imię i nazwisko/ Stanowisko P r o w a d z o n e   s p r a w y Nr telefonu
Robert Rzeźnik
pok. 004

Zastępca Kierownika Działu Realizacji Remontów i Konserwacji
Woda.
Nadzór nad eksploatacją sieci wodociągowej w tym m.in.:
●  instalacja i wymiana wodomierzy,
●  nadzór nad jakością wody w sieci,

Świadczenie na zlecenie usług w zakresie :
– budowy nowych przyłączy i instalacji wodociągowych,
– wymiany instalacji wodociągowych w budynkach,
– wymiany niesprawnych, nie posiadających legalizacji wodomierzy – podliczników.
75 77-32-061
75 77-42-106
wewn. 121
605-879-879
Waldemar Michniewicz
pok. 004

Zastępca Kierownika Działu Realizacji Remontów i Konserwacji
Ścieki.
Nadzór nad eksploatacją sieci kanalizacyjnej.

Świadczenie na zlecenie usług:
– udrażniania  przykanalików sieci kanalizacyjnej do obiektów,
– budowy nowych/remontu przyłączy kanalizacyjnych i instalacji  w budynkach.
75 77-32-061
75 77-42-106
wewn. 121
605-833-828
Mirosław Gogola
Przepompownia Wody
ul. Chopina 35A

Kierownik Działu Produkcji Wody
nadzór nad eksploatacją ujęć wodnych oraz punktami poboru wody celem zapewnienia właściwej jakości wody oraz prawidłowego działania urządzeń do produkcji i przesyłu wody,
nadzór nad technologią i procesami uzdatniania i przesyłu wody
75-611-61-30
605-855-788
Adrian Antczak
pok. 101

Kierownik Działu Rozliczeń
zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków ze wszystkimi grupami odbiorców – odbiorcy indywidualni
i podmioty 
gospodarcze.
75- 77-32-061
75-77-42-106
wewn. 111
605-889-665
Marcin Gowin
pok. 215

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Technicznej
● wydawanie technicznych warunków na:
– przyłączenia budynków do sieci wod.-kan.,
– zmianę opomiarowania budynków – posesji,
– instalację wodomierzy (podliczników) opomiarujących wodę zużytą bezpowrotnie,
– modernizację przyłączy wod.-kan,

uzgadnianie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy, sieci rozdzielczych i przesyłowych wod.-kan.,
uzgadnianie projektów innych branż w zakresie kolizji z siecią wod.-kan.,
dokonywanie odbiorów technicznych częściowych i końcowych
w zakresie sieci wod.-kan.
realizowanych przez inwestorów.
75 77-32-061
75 77-42-106
wewn. 131
605-878-878

►75-77 32-288 – dyżur całodobowy; przepompownia, ul. Chopina 35a w Bogatyni,

►75- 77 32-063 – zgłoszenia po godz. 15:00 oraz  całodobowo w dni wolne od pracy: portiernia – siedziba Spółki przy ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni.

► inne numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.bwio.pl