Osoby odpowiedzialne

I N F O R M A C J A

Na podstawie § 39 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego  z dnia 22 marca 2006 r. Nr 61, poz. 973), Zarząd Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalnia S.A. przy ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni podaje do wiadomości

wykaz osób odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami usług oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, jak również za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji:

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00  codziennie od poniedziałku do piątku

 

Imię i nazwisko/ Stanowisko P r o w a d z o n e   s p r a w y Nr telefonu
Zastępca Kierownika Działu Realizacji Remontów i Konserwacji
pok. 004


Woda.
Nadzór nad eksploatacją sieci wodociągowej w tym m.in.:
●  instalacja i wymiana wodomierzy,
●  nadzór nad jakością wody w sieci,

Świadczenie na zlecenie usług w zakresie :
– budowy nowych przyłączy i instalacji wodociągowych,
– wymiany instalacji wodociągowych w budynkach,
– wymiany niesprawnych, nie posiadających legalizacji wodomierzy – podliczników.
75 77-32-061
75 77-42-106
wewn. 121
605-879-879
Zastępca Kierownika Działu Realizacji Remontów i Konserwacji
pok. 004

Ścieki.
Nadzór nad eksploatacją sieci kanalizacyjnej.

Świadczenie na zlecenie usług:
– udrażniania  przykanalików sieci kanalizacyjnej do obiektów,
– budowy nowych/remontu przyłączy kanalizacyjnych i instalacji  w budynkach.
75 77-32-061
75 77-42-106
wewn. 121
605-833-828
Kierownik Działu Produkcji Wody
Przepompownia Wody
ul. Chopina 35A

nadzór nad eksploatacją ujęć wodnych oraz punktami poboru wody celem zapewnienia właściwej jakości wody oraz prawidłowego działania urządzeń do produkcji i przesyłu wody,
nadzór nad technologią i procesami uzdatniania i przesyłu wody
75-611-61-30
605-855-788
Kierownik Działu Rozliczeń
pok. 101

zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków ze wszystkimi grupami odbiorców – odbiorcy indywidualni
i podmioty 
gospodarcze.
75- 77-32-061
75-77-42-106
wewn. 111
605-889-665
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Technicznej
pok. 215

● wydawanie technicznych warunków na:
– przyłączenia budynków do sieci wod.-kan.,
– zmianę opomiarowania budynków – posesji,
– instalację wodomierzy (podliczników) opomiarujących wodę zużytą bezpowrotnie,
– modernizację przyłączy wod.-kan,

uzgadnianie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy, sieci rozdzielczych i przesyłowych wod.-kan.,
uzgadnianie projektów innych branż w zakresie kolizji z siecią wod.-kan.,
dokonywanie odbiorów technicznych częściowych i końcowych
w zakresie sieci wod.-kan.
realizowanych przez inwestorów.
75 77-32-061
75 77-42-106
wewn. 131
605-878-878

►75-77 32-288 – dyżur całodobowy; przepompownia, ul. Chopina 35a w Bogatyni,

►75- 77 32-063 – zgłoszenia po godz. 15:00 oraz  całodobowo w dni wolne od pracy: portiernia – siedziba Spółki przy ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni.

► inne numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.bwio.pl