Historia

Powstanie Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. było możliwe dzięki zachodzącym w latach ’90 procesom decentralizacji oraz związanym z nimi procesem przekazywania gminom zakładów komunalnych. Urządzenia wodno – kanalizacyjne, stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa, stały się mieniem gmin. Wynikiem tych procesów była uchwała Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.09.1996 r. o utworzeniu na bazie Działu Wodociągów ZBGKiM spółki akcyjnej zajmującej się gospodarką wodno – ściekową. Osobowość prawna Spółka uzyskała z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.12.1996 r. Dzień 02.01.1997 r. był pierwszym dniem pracy nowo powstałej spółki. Zwyczajowo przyjmuje się go za początek funkcjonowania BWiO S.A. w obecnym kształcie.

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. były pierwszą spółką powołaną przez Radę Miasta i Gminy Bogatynia. Są przedsiębiorstwem użyteczności publicznej i stanowią w 100% własność gminy.

Pierwszym prezesem BWiO S.A. i dyrektorem od początku jej istnienia aż do grudnia 2006 r. był Kazimierz Mieszała. Następnie w latach 2006-2015 prezesem był Jerzy Górski, w latach 2015-2018 Dariusz Daraż, w latach 2019 – 2020/2021 Roman Konopski. Obecnie Spółką zarządza Krzysztof Rudziewicz.

Z uwagi na znaczny stopień zdekapitalizowania oraz wyeksploatowania mienia przejętego z chwilą powstania BWiO S.A. podjęto szereg działań mających na celu modernizację istniejących obiektów jak i budowę nowych, umożliwiających zwodociągowanie całej gminy:

 • w roku 1994 została oddana do użytku Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Posadzie. Obiekt ten przeznaczony jest do uzdatniania wody surowej pobieranej bezpośrednio ze zbiornika Witka. Obsługuje on północną część gminy, tj. miejscowości Posada, Bratków, Krzewina, Lutogniewice, a przez zbiorniki wody przy drodze wojewódzkiej nr 352 również miejscowości Działoszyn i Wyszków;
 • dokonano modernizacji hydroforni i pompowni wody, w tym głównej Przepompowni Wody przy ul. Chopina w Bogatyni, wyłączając ze eksploatacji starą przepompownię przy ul. Matejki;
 • wykonano renowację wszystkich własnych ujęć wody;
 • wybudowano sieć rozdzielczą i przyłącza w północnej części gminy w miejscowościach Posada, Bratków, Krzewina, Lutogniewice, Działoszyn i Wyszków oraz w południowej części gminy w miejscowościach Opolno Zdrój, Jasna Góra, Sieniawka;
 • w roku 1997 rozpoczęto modernizację wybudowanej w latach ’60 oczyszczalni ścieków sanitarnych w Bogatyni. Zmodernizowany obiekt 13.03.2001 r. przekazano do eksploatacji;
 • równocześnie rozpoczęto budowę stacji przeróbki osadów. W sierpniu 2001 r. Gminną Stację Przeróbki Osadów Ściekowych oddano do użytku;
 • w tym samym czasie w związku z rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sieniawka, Porajów oraz Kopaczów rozpoczęto rozbudowę i szeroką modernizację oczyszczalni ścieków w Sieniawce. Zmodernizowany obiekt oddano do użytku w 1999 r.;
 • w Markocicach została wybudowana kontenerowa oczyszczalnia ścieków „TurboJet”, powstała dla potrzeb budynku socjalnego oraz mieszkalnego TBS. Ze względu na pełne skanalizowanie tego rejonu obiekt został już wyłączony z eksploatacji;
 • wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej w Sieniawce;
 • wybudowano rurociąg tłoczny wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Opolno Zdrój;
 • zmodernizowano sieć kanalizacyjną w Bogatyni w rejonie ulic Kochanowskiego i Kilińskiego;
 • w latach 2005/2006 wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej dla Markocic;
 • w roku 2006 ukończono realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wtórnym wykorzystaniu ścieku oczyszczonego do celów technologiczno – użytkowych w obiektach Oczyszczalni Ścieków i Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych w Bogatyni;
  rozstrzygnięto przetarg na wykonanie modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Zatoniu, a w dniu 12.10.2006 r. przekazano wyłonionemu wykonawcy teren budowy z planowanym terminem zakończenia 18 miesięcy.

Loading