RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalni Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia informuje, iż

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Akcyjna Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia z siedzibą w Bogatyni przy ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia;

2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych i może Pani/Pan skontaktować się z nim pisząc na adres iodo@bwio.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu 075 75-32-061 (w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku);

3) Pani/Pana dane osobowe:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON),
 2. dane dotyczące miejsca zameldowania (stałego/czasowego) lub pobytu,
 3. dane kontaktowe (adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej),

przetwarzane będą:

a) na podstawie zgody (na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO):

 • w celu rejestracji i realizacji zgłoszeń, złożonych za pośrednictwem formularzy internetowych, opublikowanych na stronie internetowej BWiO S.A.- przesyłanych na bok@bwio.pl,
 • w celu rejestracji i realizacji zgłoszeń złożonych telefonicznie;

b) w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Spółką, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie, celem zawarcia takiej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO).

c) w celu realizacji obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c) RODO), takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwał Rady Miejskiej w Bogatyni w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Administratora,

d) niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit. f) RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celach:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia/wniosku (zapewnienie komunikacji, obsługa wniosków, zgłoszeń i reklamacji) lub podania odczytu stanu wodomierza za pośrednictwem strony internetowej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres biegu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;
 • świadczenia usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatnego przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, dane przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okresu ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowania czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez Spółkę, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;– nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez Spółkę, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
  – podejmowania czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez Spółkę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu złożenia wniosku;
 • analitycznych i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. bok@bwio.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane m.in.:

 1. podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa: ( Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd);
 2. innym jednostkom samorządu terytorialnego lub urzędom państwowym w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych (in. Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, Starostwo Powiatowe; Powiatowy Inspektorat Budowlany);
 3. zleceniobiorcom lub wykonawcom usług na naszą rzecz (podmioty przetwarzające): dostawcy usług IT; podmioty świadczące: usługi kurierskie; usługi pocztowe; usługi prawnicze; usługi windykacji należności; usługi: wydruku, adresowania, personalizacji dokumentów i załączników do dokumentów, konfekcjonowania przesyłek.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani /Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

 1. do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.
  Z chwilą wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych o ile nie wykażemy innej podstawy prawnej, uprawniającej nas do przetwarzania Państwa danych osobowych.
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia, wniosku, rozpatrzenia reklamacji złożonych za pośrednictwem formularza internetowego, przesłanego e-mailem lub za pośrednictwem telefonu;
 3. przez okres realizacji ciążącego na nas obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 553),
 4. przez cały okres realizacji umów i po jej zakończeniu/rozwiązaniu do czasu upływu terminu zgłaszania ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zawartych umowy (do 2 lat od dnia wymagalności ostatniej nieuiszczonej należności w związku z realizowaną umową o dostawę wody i odbiór ścieków oraz 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądowym) oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat),
 5. przez okres realizacji celu, który realizujemy w interesie publicznym tj. dostawa wody i odprowadzanie ścieków i przez okres 10 lat od czasu całkowitej dezaktywacji przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat), przy czym powyższe okresy sumują się.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;

9) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji procesu zmierzającego do zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia przez Spółkę usług, niezbędne do rejestracji i obsługi kierowanej do Spółki korespondencji, wniosków, zgłoszeń, reklamacji, zapewnienia prawidłowej komunikacji ze Spółką. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy ze Spółką.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11) ze względu na to, że Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, informuję Panią/Pana o prawie (zgodnie za art. 21 RODO) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych