RODO

Szanowni Państwo

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. z siedzibą przy ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności.

1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI ZBIERAMY I PRZETWARZAMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe niezbędne do świadczenia usług i sprzedaży towarów w ramach naszej działalności.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe byłoby zawarcie umowy.

2. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE? Wykorzystujemy je:

  1. w celu realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Administratorem a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO). b. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz.328 t.j. ze zm.) w związku z zawarciem umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO), w tym do:
    • świadczenia usług nie objętych umową na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
    • odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawierania umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez Administratora,
  2. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce, na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz.217 t.j. ze zm.). (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO).
  3. w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
  4. w celach analitycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora dla optymalizacji procesów obsługi klienta, analiz finansowych dotyczących Spółki (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).
  5. w celu badania satysfakcji klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dla określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i jakości świadczonych usług (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy na świadczenie oferowanych usług i towarów, a po jej rozwiązaniu przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – odpowiednio, do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W przypadku monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane będą przechowywane przez 30 dni, od chwili nagrania, a po tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

4. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

– prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.

– prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.

– prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

– prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.

– prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. – prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.

– prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, można to zrobić w jeden z niżej wymienionych sposobów:

– wysłać pismo drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@bwio.pl

– wysłać pismo pocztą tradycyjną na adres: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia.

– złożyć pismo bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia,

– skontaktować się telefonicznie pod nr tel.: +48 503083196

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

5. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, elektronicznie: iodo@bwio.pl lub telefonicznie: +48 503083196

6. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej).