WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH WRAZ Z PŁUKANIEM ZBIORNIKA

Cennik usługi

opróżniania i płukania wodą dna zbiornika bezodpływowego (przydomowej oczyszczalni ścieków), transportu i oczyszczenie nieczystości ciekłych pojazdem specjalistycznym do udrażniania kanalizacji o pojemności do 5,5 m³ wynosi:

Strefa wykonywania usługiCzas wykonania usługiJednostka miaryCena netto zł/m³Cena brutto zł/m³Podatek VAT
Terenie Miasta i Gminy BogatyniaW dni robocze w godz. 7.00 – 15.001m³175,35 zł189,38 zł8%

Cenę skalkulowano na podstawie kosztów własnych odbioru i transportu, oraz aktualnej opłaty za zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowa usługa z uwagi na dodatkowe czynności związane z płukaniem zbiornika pojazdem specjalistycznym do udrażniania kanalizacji (WUKO) nie podlega górnej stawce opłaty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Cennik wchodzi w życie z dniem 28 września 2020 r. oraz na zasadach określonych w umowach świadczenia usług opróżniania zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych, transportu i zrzucie tych nieczystości w stacjach zlewnych.

Loading