Artykuł „Jak wygląda wewnętrzna kontrola procesu zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia”

Jak wygląda wewnętrzna kontrola procesu zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia

Program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez BWiO S. A. oraz sprawowanego  przez PPIS w Zgorzelcu nadzoru nad jakością wody.

Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzona jest  poprzez:

 • ustalenie harmonogramu,
 • wyznaczanie stałych punktów kontrolnych służących do pobierania wody,
 • właściwy sposób ich pobierania,
 • postępowania w sytuacjach, gdy jakość wody nie odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • współpracę z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Harmonogram pobierania próbek wody do badań, ustalany jest w uzgodnieniu z PPIS w Zgorzelcu, tak aby terminy badań przeprowadzonych przez PPIS i BWiO S.A. były równomiernie rozłożone w czasie.

Każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, (w szczególności awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania, wymiany sieci, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych opadów, suszy) prowadzone są dodatkowe badania w uzgodnieniu z PPIS.

Zgodnie z Rozporządzeniem  miejsca pobierania próbek wody są  równomiernie rozmieszczone  na całym obszarze zaopatrzenia w wodę i zlokalizowane w urządzeniach wodociągowych:

 • ujęciach wody,
 • miejscach, w których woda jest wprowadzana do sieci,
 • sieci wodociągowej,
 • punktach czerpalnych znajdujących się najbliżej przed wodomierzem głównym lub przyłączem wodociągowym, oraz pompach lub innych używanych punktach czerpalnych, jeśli woda jest dostarczana z indywidualnych ujęć wody.

Na terenie Miasta i Gminy Bogatynia  woda do badań w ramach realizacji monitoringu kontrolnego pobierana jest średnio 50 razy w roku w  następujących punktach:

 • Stacja Uzdatnia Wody Bogatynia Zatonie,
 • Zbiorniki wody w Opolnie Zdroju, Jasnej Górze oraz w Bogatyni,
 • Przepompownie w Bogatyni, Sieniawce, Lutogniewicach,
 • Budynki użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki mieszkalne.

Wyżej wymienione punkty zostały wyznaczone w porozumieniu z PPIS w Zgorzelcu.

Przykładowe punkty poboru są przedstawione na zdjęciach w zakładce: Dla klienta -> Laboratorium -> Instrukcja pobierania próbek -> Galeria punktów poboru

W ramach monitoringu operacyjnego w wewnętrznej kontroli Spółki, próbki wody mogą  być pobierane  również w innych, dodatkowych  miejscach na ternie MiG Bogatynia (około pięćdziesięciu miejsc).

 • Stacja Uzdatnia Wody Bogatynia Zatonie,
 • Zbiorniki wody w Posadzie, Kopaczowie, Działoszynie, Opolnie Zdroju, Jasnej Górze oraz w Bogatyni,
 • Przepompownie w Bogatyni, Sieniawce, Lutogniewicach,
 • Budynki użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki mieszkalne.

Laboratorium Badania Wody wykonuje rocznie około 900 badań pod względem składu bakteriologicznego i około 1300 badań pod względem składu fizykochemicznego.

Woda do badań pobierana jest przez przeszkolony personel laboratorium, a instrukcje poboru próbek wody dostępne są w zakładce: Dla klienta -> Laboratorium -> Instrukcje pobierania próbek

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez BWiO S.A. obejmuje: wykonywanie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz parametrów objętych monitoringiem substancji promieniotwórczych, oraz wszelkie działania, które muszą zostać wykonane w przypadku pogorszenia jakości wody.

W przypadku pogorszenia jakości wody, bądź wystąpienia skażenia, BWiO S.A. posiada  procedurę, w której znajduje się tok postępowania dla pracowników Spółki.

Procedura dostępna jest w zakładce: O firmie -> Procedura-jakość wody.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasze Przedsiębiorstwo publikuje na swojej stronie internetowej wyniki jakości badanej wody przynajmniej raz na kwartał, zakładka Informacje -> Laboratorium -> Jakość wody. W zakładce Informacje -> Laboratorium -> Ciekawostki można również zapoznać się z innymi ciekawymi informacjami na temat parametrów wody w Bogatyni, które pomogą na przykład: zadecydować czy filtrować kranówkę, czy też zaprogramować sprzęt AGD. Warto poczytać, polecamy.

 

Literatura:

1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

2) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).

 

Opracowała:

Aleksandra Posłuszna- Szot

Anna Pawłowska