Ważność warunków przyłączenia

 Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2020r. (Dz. U. z 2020r poz. 471) o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, na podstawie Art. 35 ust 3, warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed wejściem w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Powyższe obowiązuje od dnia 19 września 2020r.

Z poważaniem
Zarząd BWiO S.A.