Komunikat z dnia 11.07.2019 godzina 14.30

Komunikat z dnia 11.07.2019 godzina 14.30

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S. A. informuje, że  płukanie sieci wodociągowej na ulicy Krakowskiej w Bogatyni odniosło skutek i wyniki wody pobranej w kilku punktach na w/w ulicy są zadowalające. W badanych parametrach woda spełnia normy.

Spółka BWiO S. A. nadal prowadzi intensywne badania wody w mieście. W dniu 11.07.2019r. w pobranych próbkach wody  na terenie miasta  nie odnotowano odchyleń od norm w zbadanych parametrach.